Ma 2024. július 21. vasárnap - Dániel, Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Sukorói Óvoda-Mini Bölcsőde

 Sukorói Óvoda-Mini Bölcsőde
Óvodavezető:
Törzsökné Vidovits Tímea
 
8096 Sukoró Óvoda u 2/b
Elérhetőségünk: 22/598-006
E-mail: ovoda@sukoro.hu
Adószám15814957-2-07
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre az 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA 

A Sukorói Óvoda-Mini Bölcsődében

a következő időpontokban történik: 

2024. április 23. (kedd) 900 és 1500 óra között

2024. április 24.(szerda) 900 és 1500 óra között 

Helyszín: 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/a (Új épület) Igazgatói iroda 

Várjuk azon kisgyermekek szüleinek jelentkezését, akiknek gyermekük 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 

 
Óvodai és bölcsődei beíratás dokumentumok!
 
 
 
 
 Óvodai beíratás!

Sukorói Óvoda értesíti a kisgyermekes szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az óvodai beíratás

·        Időpontja: 2023. április. 24-25. 9-15 óráig.

·         Helye: Sukorói Óvoda-vezetői iroda

 

Várjuk azon kisgyermekek szüleinek jelentkezését, akiknek gyermekük 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

  • Nkt.8. § (1)  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, sukorói lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

  • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

  • Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2023. április 25.) követő 30. nap.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Gyermekszületési anyakönyvi kivonata; lakcímkártyája; TAJ kártyája; orvosi igazolása arról, hogy közösségi életre alkalmas                                          
  • Szülő: személyi igazolványa; lakcímkártyája;

                                                           -

Óvodánk Pedagógiai Programját, Házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerhetik a www.sukoro.hu honlapon.

 

Jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos információt Törzsökné Vidovits Tímea intézményvezetőnél kérhetnek a 22/ 598 – 006 telefonszámon.

 

                                              

 

 

Közzétételi lista 2021-2022-es nevelési év

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23 § alapján)

Felvételi lehetőségek:

2011. évi CXC. törvény 49 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § alapján.

Az óvoda neve: Sukorói Óvoda

Címe.8096 Sukoró, Óvoda u 2/B

Telefon száma: 06-22-598-006

E-mail címeóvoda@sukoro.hu

OM azonosító száma:202531:  

Engedélyezett csoportok száma: 4

Felvehető gyermekek létszáma: 100 fő  

Óvodai csoportokban a gyermekek engedélyezett létszáma:

         Mini-csoport (Katica): 13 fő

         Kiscsoport (Maci): 26 fő

         Középső-csoport (Mókus): 26 fő

         Nagycsoport (Süni): 25fő

Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:

         a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.

         amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás).

         akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.(Amennyiben nem jogosult az ingyenes étkezésre)

         akkor, ha a gyermek tudja használni a kanalat és a poharat.

A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.

Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában április végéig 2 vagy 3 napon át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját, és a gyermek orvosi igazolást hozzák magukkal. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján –elektronikus elérhetőségeinek megadásával– kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az óvodavezető és helyettese dönt. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt

A gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. (2015.09.01-től)

Nyitva tartás rendje: /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján, továbbiakban/Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2015.(V.28.) számú határozata alapján

Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 17.00 óráig, azaz napi 10,5, heti 52,5 órában határozza meg.

Az óvoda alapszolgáltatásai:

         Gyógytestnevelés heti két alkalommal (orvosi javaslatra)

         Logopédia heti két alkalommal (logopédus szűrése alapján)

         Gyógypedagógiai ellátás (szakértői vélemény alapján)

         Iskola előkészítő foglalkozások

         Boldog-óvoda program

         Ovi-zsaru program

         Sportmanó óvodai program

         Hitoktatás  

Egyéb szolgáltatások:

Az alábbi szolgáltatásokat a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos aktuális intézkedési terv alapján vehetik igénybe a szülők, 15 órát követően.

 

         Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek

         A pápai Pegazus Színház gyermek előadásainak látogatása a nevelési év során három alkalommal a Sukorói Közösségi Házban délelőtt (szülői igényfelmérés szerint)

         Nyelvi- mozgás-képességfejlesztő tábor 2022 júniusában 5-éves kortól

Valamennyi szolgáltatás az ingyenes óvodai ellátás biztosításáról szóló törvényi előírásoknak megfelel. Kivételt képez az úszásoktatás és a színházlátogatás, amelyeket előzetes szülői igényfelmérés szerint biztosít az intézmény, ezért térítés köteles.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

A Kormányrendelet új rendelkezése tehát 2020. szeptember 1-jétől lehetővé teszi, hogy az óvodában reggel 8 óra előtt vagy a délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, így például a dajka vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa.

Az óvodai nevelési év rendje:

         Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1-től, 2022. május 31-ig

         Nyári zárva tartás: 2022. augusztus 01-31-ig (fenntartói határozat alapján)

Ekkor végzik el a fertőtlenítéseket, a meszelést és egyéb felújítási, karbantartási munkákat az óvoda épületében és udvarán.

         Új nevelési év kezdete: 2022. szeptember 01.

A nevelés nélküli munkanapok rendje:

(Nevelési évenként 5 alkalom, az iskolai szünetek időpontjához igazodva tervezzük.)

1.: 2021.Október 29. (péntek)

2.: 2021.December 23. (csütörtök)

3.: 2022.Április 14.(csütörtök)

4.: 2022.Június 17.(péntek)

5.: 2022.Július 29. (péntek)

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek megfelelve, összevont ügyeleti rendszerben (fenntartói egyeztetés szerint) működik az óvoda az épület régi szárnyában

Óvodapedagógusok száma: 8fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége.

Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik.

Ezen felüli végzettség alapján:

-          Szakvizsgázott óvodapedagógus: 3fő

-          Gyógypedagógus:1fő

-          Fejlesztőpedagógus.1fő

Dajkák száma: 4 fő

Dajkák szakképzettsége: dajkai képzettség (OKJ)

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Szakképzettsége: pedagógiai asszisztens végzettség (OKJ)

Konyhai dolgozók száma 3 fő

-1 fő élelmezésvezető, Szakképzettsége: élelmezésvezetői végzettség (OKJ)  

-2 fő konyhai kisegítő, Szakképzettségük érettségi

Az óvodavezető fogadó napjának időpontja:

Minden hónap első hétfője: 13-15 óráig előzetes egyeztetés alapján.

 

Kelt: Sukoró, 2021. 09.01.

Viza Tiborné óvodavezető

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Tisztelt Szülők! 

A Sukorói Óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022 nevelési évre, a mellékelt „szándéknyilatkozat óvodai felvételre”elnevezésű dokumentum kitöltésével.

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok (Születési Anyakönyvi Kivonat, Taj kártya, Lakcím kártya) bemutatása az első óvodai nevelési napon, kerül sor.

 

Tisztelettel: Viza Tiborné óvodavezető

Kelt: Sukoró, 2021. március 17.
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

A Magyar Kormány döntése alapján az ország valamennyi iskoláját, óvodáját bezárják 2021.03.08-2021.04.07-ig.

Ennek oka a vírus nagyfokú jelenléte az országban.

Pedagógusaink online juttatják el az érintettekhez az általuk tervezett heti kezdeményezések, foglalkozások anyagait.

Kérjük, szíveskedjenek valamennyi óvodás gyermek személyes holmiját 2021.03.05-én 16 óráig átvenni!

Amennyiben az intézményünk működésében változás történik, tájékoztatom Önöket.

 

Vigyázzanak egészségükre!

Kérjük szíves megértésüket!

 

Üdvözlettel:Viza Tiborné a Sukorói Óvoda intézményvezetője

Kelt: Sukoró, 2021.03.05.

 
 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Sukorói Óvodában történt Covid fertőzés miatt a beteg felnőtt dolgozóval közvetlenül érintkező gyermekcsoportokat

(Süni-középső és Katica- nagycsoport) az Oktatási Hivatal határozata alapján 2020.11.10-től előreláthatóan 11.15-ig bezárja.

Tehát 2020.11.10-én keddtől nem áll módunkban a fenti két csoportba járó gyermekeket fogadni!

Az intézmény részleges bezárásra kerül!

 

Kérem a két kisebb csoportba járó óvodások szüleit, hogy saját belátásuk és felelősségük tudatában hozzák óvodába gyermekeiket ebben az időszakban!

Amennyiben további megbetegedések lesznek, ez a nyitvatartási rend meghosszabbításra kerül, ill. módosul.

Mindenben követjük az Oktatási Hivatal rendelkezéseit.

A változásokról folyamatosan e-mailben tájékoztatom a Tisztelt Szülőket.

                                                Tisztelettel:

                        Viza Tiborné a Sukorói Óvoda Óvodavezetője

 

Kelt: Sukoró,2020. november 9.

 

 
 
 
 
Tisztelt Szülők!

 

A 2020.07.06-án általam elküldött tájékoztatás továbbra is érvényben marad visszavonásig, néhány változtatással kiegészítve.

( Mellékletként ismételten csatolom.)

2020.09.01-től a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolájával egyeztetve a Sukorói Óvoda nagy-Katica csoport illetve a középső Süni csoport az épület aulája felől léphet az épületbe, ahol a gyermekeket felnőtt veszi át és kíséri a saját termébe.

A zavartalan munka érdekében kérjük, lehetőleg reggel 8 órára érjenek az intézménybe, mivel ezt követően a bejárati ajtót zárjuk.

Az óvodai csoportok szülői értekezletei szeptember hónap folyamán megtartásra kerülnek, amely alkalmával lehetőség nyílik az új óvodapedagógusokkal való kötetlen beszélgetésre, továbbá az elkövetkezendő nevelési év előttük álló feladatainak, programjainak ismertetésére.

Továbbiakban kérjük a kedves szülőket, hogy nyilatkozzanak az óvoda megkezdése első napján gyermekük egészségi állapotáról!

A nyilatkozat tartalmazza, hogy az alábbi tünetek közül egyik sem áll fenn:

torokfájás, szárazköhögés,láz, ízérzés zavar, szaglás zavar, hányinger, hányás, hasmenés.

Együttműködésüket megköszönve, Viza Tiborné óvodavezető

 

Ikt.szám:47/2020                                                         

Tárgy: Tájékoztatás szülők részére 

Tisztelt Sukorói Óvoda Szülői Közössége!

 

2020.06.26-án kelt levelükben megfogalmazottakra az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Sukoró Község polgármestere hivatalos állásfoglalást kért a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivataltól az óvodák és bölcsődék működtetéséről a járványügyi vészhelyzet ideje alatt.

Július 1-i dátummal megérkezett a hivatalos tájékoztatás, melynek teljes tartalmát jelen levelem mellékleteként csatolom.

Nevelőközösségünk a fentiek alapján alkotta meg az intézményünkre vonatkozó járványügyi megelőző szabályokat.

1.       Egészséges gyermek és dolgozó

Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó jöhet.

2.       Személyi higiénie

Gyakori alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, továbbá kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust.

3.       Szellőztetés

Az NNK javasolja előnyben részesíteni a szabadtéri játékokat, továbbá a személyes érintkezéssel járó tevékenységek kerülését.

Nyári napirend:

Az óvodákban a szorgalmi idő: szeptember  1-től május 31-ig tart eddig vannak foglalkozások.  Az ezt követő időszakban a csoportok nyári napirend szerint működnek. Ebben az időszakban, amennyiben az időjárás engedi, szinte csak a szabadban tartózkodunk. Ilyenkor az udvaron biztosítjuk mindazon tevékenységek gyakorlásához szükséges feltételeket, amelyek ott megvalósíthatók. Az óvodapedagógusok a nyári élet megszervezésénél is figyelembe veszik, hogy a gyermekek az évszak örömeit szabadon élvezzék, közben legyen lehetőségük változatos tevékenységekre, közvetve kompetenciáinak fejlesztésére.

4.       Fokozott fertőtlenítés

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre kerülő vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére.

A gyermekek által használt, behozni kívánt alváshoz igényelt „nyunyókát” a hét kezdetén a tiszta ágyneművel együtt lefertőtlenítve beadják, amelyet a hétvégén vihetnek haza fertőtlenítés céljából. Cumit továbbra sem fogadunk.

Mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, a fogmosás megítélésünk szerint továbbra sem veszélytelen. ( Egy mosdót két-három gyermek egyszerre használ, így elkerülhetetlen a nyál esetleges egymásra fröccsenése.)  Ebből kifolyólag megkérjük a szülőket, hogy a fogmosást, fogápolást otthon végezzék el gyermekeikkel.

5.       Kontaktusok csökkentése

A kontaktusok csökkentése érdekében maximum két felnőtt tartózkodhat az öltözőben, a megfelelő védőtávolság betartásával. Az épületbe szájmaszkban, kézfertőtlenítést követően, valamint a fertőtlenítő szőnyegen áthaladva léphet be.

A gyorsabb átadás, átvétel érdekében az óvoda dolgozói maszkhasználat mellett továbbra is biztosítják a gyermekek bejáratnál történő átvételét.

Az étkezési díjak befizetése továbbra is az épület aulájában történik. Átutalással történő fizetést nem áll módunkban biztosítani.

6.       Étkeztetésre vonatkozó szabályok

A nyers, kellően nem tisztítható gyümölcsök kerülendők.( Pl: málna, őszibarack, ribizli,áfonya…) Részesítsük előnyben a hazánkban termett gyümölcsöket!

Más jellegű ételek behozatala tilos! A 37/2014-es EMMI rendelet a diétás étkezést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások alapján a z intézmény biztosítja, amennyiben arról az orvosi igazolás bemutatása megtörtént.

7.       Teendő beteg személy esetén

Betegség észlelése esetén a gyermeket el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, a gyermek szüleit.  A Sukorói Óvoda Házirendjében leszabályozott módon.

 

A járványügyi készültség továbbra is fenn áll, ezért az egészségügyi előírások, szabályok mindenkire vonatkoznak, amelyeket be kell tartani! Kérjük, külföldre utazás esetén körültekintően járjanak el, a gyermekek egészségügyi állapotát fokozottan figyeljék!

 A megalkotott egészségügyi szabályok maradéktalan betartásával, kérjük szíves együttműködésüket!

 

                                                                                                              Tisztelettel: A Sukorói Óvoda nevelőtestülete nevében Viza Tiborné intézményvezető

 

Kelt: Sukoró,2020. július 6.

 

KEDVES SZÜLŐK!

 

A Kormány által bejelentett új információk alapján a Sukorói Óvoda május 25-én normál nyitva tartással a régi óvodarészben megnyitja kapuit.

Kérjük, hogy akik a május 25-i héten (egész héten vagy bizonyos napokon) szeretnének óvodába jönni, május 22. reggel 8 óráig jelezzék felénk, mivel az étkezést meg kell rendelnünk.

Amennyiben csak június 2-tól vennék igénybe az óvodai ellátást május 27. reggel 9 óráig jelezzék.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyeleti rend szerint, összevont csoportban látják el a gyermekfelügyeletet az intézmény dolgozói.

 

Mellékelve csatolom az ügyeletet kérő szülők által kitöltendő nyilatkozatot

 

Tisztelettel: Viza Tiborné

 

NYILATKOZAT

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlöny 152 (2020.IV.27)Kormányrendeletben meghatározott  vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedések alapján a

Sukorói Óvoda 2020.04.30-tól ügyeleti rendszerben nyitva tart. Csak indokolt esetben és meghatározott számban tudjuk fogadni a gyermekeket.

A mellékelt nyilatkozat kitöltésével szíveskedjenek igényüket e-mailben jelezni és visszaküldeni az ovoda@sukoro.hu címre.

 

Tisztelettel: Viza Tiborné

 
 
 
 
Kedves Szülők!
 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatta az óvodai intézmények vezetőit a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásokról.

1. A beiratkozásra vonatkozó eljárási szabályok a kötelező körzettel nem rendelkező óvodák (jellemzően ezek a nem önkormányzati fenntartású óvodák, vagy pl. a Főváros által fenntartott óvodák)

2020.04.17-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatát,

melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító – azaz a lakóhelye szerinti illetékes óvodájának adatait is!

A szándéknyilatkozatot:

- elektronikus úton

- telefonon

- vagy indokolt esetben személyesen tehetik meg a kiválasztott óvoda felé!

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák – az óvodai beiratkozásokat

2020.04.02-2020.04.20. között tartják meg!

A gyermekek felvételéről – a kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020.04.20-ig döntenek!

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák (jellemzően az önkormányzatok által fenntartott óvodák2020.04.21-ig felveszik a körzetükbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akit a szülők által kiválasztott felvételi körzettel nem rendelkező óvoda NEM tudott fogadni.

A gyermek felvételéről a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda 2020.04.30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőket!

Javasoljuk, hogy a kiválasztott óvoda - honlapján, közösségi oldalán szereplő - tájékoztatókat is tekintsék meg!

Az óvodai beiratkozásokról rendelkező EMMI határozat: 7/2020. (III.25) szövege itt olvasható:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/7_2020_

EMMI_hatarozat.pdf

További beiratkozási tudnivalók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_

beiratkozas_2020

Viza Tiborné a Sukorói Óvoda intézményvezetője

 

 
 
 
 
****************************
 
 
Gratulálunk a rajzpályázaton való részvételhez:
- Krucsó Karolina
- Szűcs Míra
- Kurucz Regina
- Bojtos Ivett
*****************************
 *******************************
 
 
*************************************************************
 
 
 Gratulálunk a Katica csoport tagjainak:
 
                                                 - Dajka Valentina
                                                 - Semjén Lilla
                                                 - Horváth Zselyke
                                                 - Szűcs Mira
                                                 - Kurucz Regina
 
*************************************************************
 
 
*************************************************************
 
Klímaváltozás Fejér megyében- Rajzpályázati Felhívás Fejér megye óvodásai részére kiírt pályázaton részt vett a Sukorói Óvoda is.
 
Íme néhány
gyöngyszem a beküldött rajzokból:
 
 
*************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
A munkánkkal illetve programjainkkal kapcsolatos részletes tájékoztatást és információt a faliújságra kihelyezve, valamint személyesen az óvodapedagógusoktól kaphatnak az érdeklődő szülők.

Folyamatosan szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket Óvodánk életéről, az itt folyó munkáról Sukoró Község Internetes honlapján. Észrevételeiket, javaslataikat várjuk az ovoda@sukoro.hu e-mail címre!
 
Tabló (katt)
Tisztelettel, a Sukorói Óvoda valamennyi dolgozója nevében:
                                                                                                                           Viza Tiborné
                                                                                                                           óvodavezető
 
Óvodai napló:
Készítette: NeoSoft
Fel