Ma 2024. május 27. hétfő - Hella napja van. Holnap Emil, Csanád napja lesz.

Sukorói Polgárőr Egyesület


Számlaszám: 10400889-08803728-00000000
Adószám: 18494792-1-07
Cím: Sukoró, Óvoda u. 2/a
Taglétszám: 36 fő
A Polgárőrség elnöke: Schieder István (tel.: 06 (30) 333-5023)

Községünkre 2003 óta a Polgárőrség is vigyáz, melynek szolgálatát a tagok önkéntesen, szabadidejükből áldozva látják el. A Polgárőrség tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Sukorón nőtt a közbiztonság - mind a község, mind az üdülőfalu területén -, megszűntek a sorozat jellegű betörések, és 2005-ben az előző évi hasonló események harmadára csökkent a betörések száma. Az egyesület az illegális hulladék elhelyezés megakadályozásában is komoly segítséget nyújt.
A Polgárőrség szorosan együttműködik a rendőrséggel, a helyi önkormányzattal és több civil szervezettel. Az egyesület 2005 végén csatlakozott a Velencei tavi Kistérségi Szövetséghez, így munkájukat még hatékonyabban tudják ellátni.
A Polgárőrség működését a Sukorói Önkormányzat is támogatja, többek között az egyesület által használt terepjáró biztosításával.
B e s z á m o l ó
 
A polgárőr egyesületünk az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet, melynek működését a megjelölt jogszabályban foglalt rendelkezéseken túl a polgárőrségről szóló 2006.évi. LII. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi.CLVI.törvény előírásai határozzák meg.
 
E törvényekre tekintettel a polgárőr önként vállal kötelezettséget az ország rendjének és közbiztonsága fenntartásának érdekében, a környezet- és természetvédelemben, veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági együttműködésben, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok végrehajtásában.
 
A lakosság a saját személye és vagyonának biztosítása érdekében igényli továbbra is a polgárőr tevékenység folytatását és ezért egyénileg is némelyek hajlandóak anyagi áldozat vállalására, mely tevékenység az egyesületünknek juttatott támogatásokban tükröződik vissza.
 
E bevezető után rátérek az egyesületünk 2009. évi tevékenységünk részletes ismertetésére, mint mondottam szervezetünk a már a kihirdetett polgárőr törvény és működésünket meghatározó más tőrtények és rendeletek iránymutatása alapján törvényes keretek között működött. Együttműködési megállapodás alapján szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal, valamint a Sukoró Község Önkormányzatával és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetséggel. Az elmúlt évben működésünk során jogsértés nem merült fel tevékenységünkkel kapcsolatban.
 
Tagságunk pártoló tagokkal együtt 44 fő, év közben 2 fő kilépett, ugyanakkor 2 fő felvételére került sor. Pártoló tagjaink létszáma 7 fő. A fenti létszámból 32 fő lát el rendszeresen szolgálatot Az év folyamán községünk biztonsága érdekében 1100 óra szolgálatot teljesítettünk. Rendőrrel közösen 2 alkalommal láttunk el feladatot, a községben különböző felekezeti temetések alkalmával 11 esetben biztosítottuk a gyászszertartáson résztvevő személyek őrizetlenül hagyott járműveit. Már korábban a postával kötött együttműködés alapján a megemelt nyugdíjak kifizetése során összesen 7 alkalommal kísértük a postai kézbesítőt. E biztosítások során jogsértés nem történt a nyugdíjak a címzettekhez hiány nélkül megérkeztek. A Magyar Posta az együttműködési szerződést 2009 novemberében felmondta a helyi postafiók gebinbe adása végett.
 
Szervezetünk községünkben – az önkormányzat és egyéb felkérés alapján – 24 esetben működött közre a különböző ünnepek és rendezvények biztosításában. Ezen tevékenységünket közmegelégedéssel végeztük el és a polgármester úrtól szóbeli dicséretet és köszönetet kapott egységünk.
Felsorolási jelleggel megemlítem a főbb biztosításokat és tevékenységünket:
- Március 15-i ünnep-rendőrséggel közösen, április 3-4 lomtalanítás itt két jogtalan behatolást
előztünk meg, május l-én májfa állítása a hagyományőrzőkkel közösen, Szentivánéji mulatság, május hónapban több napon át a képviselők háza körüli járőrözés, május 20 tókörüli kerékpározás biztosítása, augusztus 20 falunap, augusztus 29 tó körüli futás biztosítása, szeptember szüreti felvonulás biztosítása közösen a rendőrséggel, október 31-november 1 halottak napi temetők ellenőrzése, és végül december hónapban a vasárnapi napokon az ádventek megtartásának biztosítása és a Országos Polgárőr Szövetség által 12-én kezdeményezett közbiztonsági és bűnmegelőzési akcióban való részvétel tette teljessé a tevékenységünket.
 
A falu életében új szokásként megrendezésre került az Ádvent megrendezése, melynek megtartása a helyi kultúrházban volt, külső biztosítását a rendezvénynek felvállaltuk és 4 alkalommal megelégedésre biztosítását elvégeztük. A falu kulturális tevékenységéhez hozzájárultunk azzal is, hogy a községünkben már rendszeresen kiállító fiatal művészek tárlatait felügyeljük vagyonbiztonsági céllal és járőrszolgálat keretében templom körül ellenőrzést 15 alkalommal végeztük. Kiállítások alkalmával a vagyonbiztonság nem sérült.
 
Közreműködtünk a községünkben megrendezett gyermeknap biztosításában, falunapi ünnepség biztosításában is 6-6 fővel, az óvodások részére 50 db mikulás csomagot adományoztuk ünnepség részére.
 
Vezetőségünk tagjaival 4 alkalommal tartottunk az egyesületet érintő megbeszélést, tagsággal közösen 1 közgyűlést,1 rendkívüli közgyűlést tartottunk, megyei értekezleten 3 alkalommal, más szervezet megbeszélésen 1 alkalommal vettem részt. A megbeszéléseken a munkánkat elősegítő támogató tapasztalatokat, illetve kapott utasításokat a munkánk során felhasználtuk.
 
Megyei Szövetség szervezésében 12 fővel részt vetünk Zámolyon megtartott megyei polgárőr napon. Itt említem meg, hogy augusztus hónapban megtartotta vezetőségünk a szerveztünk tagjai részére a helyi polgárőr napot. Vezetőségünk döntése alapján tagságunk családjait is vendégül láttuk, melynek során így köszöntük meg a tagjaink család általi segítségét.
 
A szolgálatot az egyesületünk által vásárolt saját tulajdonú Lada Niva típusú gépkocsival láttuk el, szolgálatonként 32 km. átlag jött ki éves viszonylatban. A gépkocsi működése 197.044,-forint benzin költségbe került. A gépkocsi biztosítás, 53.947,- Ft, javítása 172.060,- forintba került az egyesületünknek.
 
Működésünk 2009-ben az előző évi beszámoló közgyűlés alkalmával elfogadott pénzügyi terv alapján biztosított volt, a lakosságnak tájékoztatót és csekket nem küldtünk, ennek ellenére magán személyektől 154.000, forint felajánlás érkezett. Az év során az APEH-től igénylésünk alapján az adó 1 %-nak átutalásával 687.109,- forint, Országos Polgárőr Szövetségtől pályázat alapján 100.000,- forint cégautó adó térítésére 120.000,- forint érkezett. Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől 100.000,- forint pályázati pénz érkezett. A pályázati pénz felhasználásáról határidőre elszámoltam. Sukoró község Önkormányzata egyesületünket pénz adománnyal nem támogatta.
 
Tagdíjból 137.500,- forint bevétel lett. Kiadásunk 916580,- forint volt.. Ebből: működésre 501.330,- Ft, adómegfizetésére :183.000,- Ft, rendezvény költsége: 104.978,- Ft, egyéb (kegyeleti) kiadások 22.600,- Ft-ba kerültek. Banki levonás és posta költség 23.203,- ft. volt. Egyesületünknek adóssága nincs, hitelfelvételre nem került sor.
 
Meg kell említeni a fenti adatok birtokában, hogy a lakosság továbbra is pozitívan ítéli meg tevékenységünket, szolgálati ruha pótlására nem került sor. Az új szolgálati igazolványok cseréjét szeptember hónapban megkezdtük és kétszeri alkalommal kaptuk meg az igényelt 43 darab igazolványt, jelenleg 2 tagnak nincs új igazolványa. A polgárőr kitűzők igénylését megkezdtük, jelenleg szervezeti egységünkhöz 22 db. érkezett meg, melyek tagok részére kiadásra kerültek.
 
Az állomány fegyelmi helyzete jó, fegyelmi vizsgálatra az egyesület keretén belül nem került sor, egyesületünkkel vagy tagságunkkal kapcsolatban panasz nem érkezett a vezetőséghez. Ilyen irányú észrevételt más szervezettől, vagy felettes hatóságtól sem kaptunk. Bár meg kell jegyezni, hogy országosan ittasan polgárőr követett el súlyos jogsértést, melynek jogi következményei lesznek. Az országos szövetség döntésé alapján felhívom figyelmét minden polgárőr társunknak, hogy jogkövető magatartást vár el tagjaitól a vezetőség és ittasan senki ne álljon szolgálatba az elkövetkező időben. Ezzel a jogkövető magatartással és kulturált fellépéssel öregbítse a polgárőrség tekintélyét minden egyes tagtársunk. Az előttünk álló 2010-es évben feladataink és velünk szemben támasztott elvárások nem lesznek kisebbek, így az évben elvégzendő szolgálat során precíz pontos fegyelmezett végrehajtást és ennek során kulturált fellépést várok el minden tagtársunktól.
 
Egyesületünk 2009. évi munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása hiánytalanul megtörtént, elmaradásunk nem keletkezett, a 2009-es év munkájának eredményéről tájékoztatót adtunk ki a Sukoró Község Önkormányzata gondozásában kiadott Sukorói Panoráma Magazin tavaszi számában.. Az APEH által egyesületünknek átadott adó 1%-nak előző évi felhasználásának eredményét az APEH előírásának megfelelően az okmányirodák által üzemeltetett Ügyfélkapun keresztül terjesztettük fel.
 
Meg kell említeni még, hogy aktívan részt vettünk a helyi önkormányzat, valamint az OPSZ által kezdeményezett takarítási akciók, valamint az OPSZ által szervezett közbiztonsági és bűnmegelőzési akció megtartásában. A helyi más civil szervezetekkel a kapcsolatunk jó, rendezvényeiken igény szerint segítséget nyújtunk.
 
A beszámolóm nem teljes, ha feladatainkról nem beszélnénk, melyek az alábbiak körét teszik ki, de megjegyzem a felsorolás nem teljes, mivel a váratlan események újabb feladatokat róhatnak ránk:
 
- A polgárőr törvényben meghatározottak szerint bűnmegelőzési céllal szolgálati feladatok
ellátásával folyamatos járőrözést kell tartani.
- Lakossági megnyilvánulásra lehető legrövidebb időn belül reagálni kell.
- Lakosság köréből információ gyűjtést fokozni kell.
- Felvilágosító propaganda tevékenységet folytatni kell
- Pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni és azzal élni kell.
- Község területén figyelemmel kell kísérni a negatív jelenségeket és a rendőrséggel folyamatosan értékelni azokat a szükséges intézkedések megtétele érdekébe.
- Együttműködést biztosítani kell más civil szervezetekkel is
- OPSZ által szervezett közbiztonsági akciók megtartásában mindnél nagyobb létszámmal
kell részt venni.
- Jogsértésekre reagálni és kellő módon ellenük fellépni.
- Környezetvédelemre kellő gonddal kell odafigyelni.
 
Az eddig végzett munkát megköszönöm minden egyes polgárőr tagtársunknak és családtagjainak, akik a nyugodt békés hátteret biztosították a feladatot ellátó tagjaink számára.
Köszönetet mondok a munkámat segítő Sukoró Község Önkormányzata Vezetőségének az egyesületnek nyújtott segítségért. Őszinte szívvel megköszönöm a Fejér Megyei Polgárőr szövetség Elnökének és Titkárának szervezetünknek nyújtott támogatást és szakmai iránymutatást. Együttműködés során nyújtott segítségért köszönetemet fejezem ki a Gárdonyi Rendőrkapitányság Vezetésének és munkatársainak.
 
Külön megköszönöm a lakósság és nyaraló tulajdonosok által nyújtott önkéntes felajánlással számlánkra eljuttatott pénzbeli adományokat, mellyel hozzájárultak szervezetünk mükö- déséhez. Kérem, hogy ez évben is az egyesületünk részére az 18494792-1-07 adószámra szíveskedjenek megtenni az újabb 1 %-s felajánlásukat. Köszönetet mondok minden civil szervezet vezetőjének és tagjainak, akik az elmúlt évben önzetlenül nyújtott munkájukkal hozzájárultak feladataink elvégzéséhez és ez által a lakóközösség biztonságát elősegítették.
Készítette: NeoSoft
Fel