Ma 2024. június 18. kedd - Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

folyékony hulladék


Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2003. (XII. 18.) sz. rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


1. §

(1) Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállításáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályozásának célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi közszolgáltatás Sukoró község egész közigazgatási területére kiterjed.

(4) E rendelet alkalmazásában:
települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

(5) A települési folyékony hulladéknak a szennyvízelvezető műbe – a szolgáltató hozzájárulása alapján – való befogadása, elvezetése, tisztítása és elhelyezése nem része a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatásnak.

(6) A szennyvízelvezető műbe csak olyan települési folyékony hulladék bocsátható be, melyet az a rendeltetésszerű használattal elvezetni képes, és amely a szennyvíz tisztítását nem zavarja, illetve amelynek fogadására a szennyvíztisztító berendezést alkalmassá tették.


2. §

(1) Települési folyékony hulladék bebocsátási pontot a jegyző jelöli ki a szolgáltató, az illetékes vízügyi igazgatóság és az ÁNTSZ véleményének a figyelembevételével. A bebocsátási pont igénybevételéhez a szolgáltató hozzájárulása szükséges, és arra a bebocsátóval külön szerződést kell kötnie.

(2) Sukoró község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos gyűjtés és elszállítási tevékenységre jelen rendelet szabályai szerint pályázatot kell lefolytatni, és az az alapján jogot szerzett Vállalkozó végzi a gyűjtést és elszállítást.


3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben kijelölt Vállalkozó települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.

(3) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 3. § (1) bekezdés szerinti Vállalkozó között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


A települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség

4. §

Települési folyékony hulladékot – csak a 2. § (1) bekezdése szerint kijelölt hulladékártalmatlanító helyen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani.


A folyékony hulladékkal kapcsolatos munkák ellátása,
a Vállalkozó kötelezettségei

5. §

(1) A Vállalkozó mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 36 órán belül a szolgáltatást elvégezni.

(2) A Vállalkozó a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás /látvány, szag, összetétel stb./ alapján bizonyossággal határos módon feltételezhető, hogy nem települési folyékony hulladék, vagy akként nem kezelhető. Ha a feltételezést a megrendelő vitatja, a Vállalkozó laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 1.§. /4/ bekezdésében meghatározott települési folyékony hulladéknak, úgy a Vállalkozó – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírások
figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.

(3) A Vállalkozó köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

(4) A Vállalkozónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételrendszerrel.

(5) A Vállalkozó a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(6) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi folyékony hulladékgyűjtést és elszállítást végző vállalkozó kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja


6. §

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás kiszabható díját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A vállalkozói díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3-e. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

(3) A Vállalkozó a pályázat elnyerését követően minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a Testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.

(4) A Vállalkozó vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője köteles kiegyenlíteni.


Szabálysértések

7. §

(1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a jogszabályoknak megfelelő elhelyezést nem tudja igazolni.
b) települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez.
c) a Vállalkozó, ha a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 évig nem őrzi meg.
d) települési folyékony hulladékot Sukoró község közigazgatási határán kívül eső helységből a község területére illetéktelenül beszállít.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a jegyző köteles megszervezni.
A közcsatorna szolgáltatással nem rendelkező tulajdonos az elfogyasztott vízmennyiség 70 %-ig köteles igazolni a keletkezett szennyvíz elhelyezését, amennyiben ezt nem teljesíti, az (1) bekezdésben foglalt pénzbírsággal sújtható.

(3) A polgármesteri hivatalnak nyilvántartást kell vezetni a csatornaszolgáltatással nem rendelkező ingatlantulajdonosokról. Az alapadatokon kívül (név, lakcím) a fogyasztott vízmennyiség, elszállított folyékony hulladék mennyiség feltüntetésével. Az adatokat a szolgáltató adja meg minden félévet követő hó 20-ig.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.


Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével
kapcsolatos rendelkezések.

8. §

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes szerve végzi, és a szabálytalanságok megszüntetését Ő rendeli el.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a jegyző köteles megszervezni.

(3) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

9. §

(1) Ha a tulajdonos nem rendelkezik csatorna rákötéssel, de a rákötés lehetősége adott, akkor a tulajdonost kötelezni kell a zárt szennyvíztároló biztosítására, vagy a hálózatra való rákötésre, jelen rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül.

(2) Ha a tulajdonos nem rendelkezik csatorna rákötéssel, és nincs is lehetősége rá, ott köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére a rendeletben kijelölt módon.

(3) Az új építésű ingatlanok esetében a tulajdonosnak – amennyiben közcsatorna nem építhető ki – a zárt, szigetelt, vízzáró szennyvíztárolót kell kialakítani.

(4) a zárt szennyvíztároló telepítése az 1997. évi LXXXVIII. Tv. 44. § és a 46/1997.(XII.29.) KTM sz. rend. 7. § 25. § 31. § alapján építési engedély köteles, melyet a területileg illetékes építési hatóság ad ki.


Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

10. §

(1) A Vállalkozó tevékenységének ellátása során a testület eseti engedélyével jogosult közreműködőt igénybe venni, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység eges feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a Vállalkozó ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.

11. §

A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.


12. §

(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.


Sukoró, 2003. december 17.
Molnár Ferenc Vincze Zsuzsanna
polgármester jegyző

1. sz. mellékletA települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi folyékony hulladékgyűjtést és elszállítást végző vállalkozó kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.

A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére az a szakvállalkozás, intézmény, illetve több pályázó közösen is nyújthat be pályázatot, aki – több pályázó esetén a közös pályázatban résztvevők mindegyike külön-külön – a jogszabályokban foglalt szakmai és egyéb követelményeknek megfelel, továbbá rendelkezik a /3/ bekezdésben foglaltakra is tekintettel:
a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, a község közigazgatási területén fekvő székhellyel vagy hatóságilag engedélyeztetett olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására,
b) a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges, megfelelő kapacitású szippantójárműparkkal,
c) a közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal,
d) olyan nagynyomású mosóberendezéssel, amely alkalmas a tevékenység gyakorlásából a környezetre ható és azonnali beavatkozást igénylő kár elhárítására,
e) olyan referenciával, amely bizonyítja, hogy teljes körű és osztatlan szolgáltatási kötelességének és felelősségének az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.

Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázóknak a /2/ bekezdés b./-e./ pontjaiban foglalt feltételeket összességében kell a község közigazgatási területére kiterjedően biztosítani a közszolgáltatás ellátásához.


Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázati kiírásban megkövetelt pénzügyi és szakmai alkalmasság igazolását a pályázók mindegyikének kell teljesítenie, illetve nyilatkoznia azok meglétére. A Testület az együttesen pályázók pályázatát mindezekre tekintettel, összességében értékeli.


A pályázati felhívás közzétételének napja és a pályázat benyújtásának határnapja között legalább 30 napnak kell eltelnie. A szolgáltató kiválasztásáról a Testület a benyújtásra megjelölt határnapot követő 30 napon belül dönt.

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A Testület a pályázat nyertesének egy lehetőleg szolgáltatót – több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatban pályázatnyertesség esetére megnevezett, a képviselet jogával felruházott intézményt vagy szakvállalkozást – jelöl ki.

A pályázat nyertesével (több pályázó együttes pályázata esetén a képviseleti joggal felruházott nyertessel) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat szerződést köt.

A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen:
a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét,
b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
d) a hulladékkezelő telep helyét /megnevezését/,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (6) bekezdés alapján kiírt pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat – pályázat nélkül – a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a Testület legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.

A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül a Testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

A rendeletnek a szolgáltatóval kötendő szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerződés részévé válnak, ha a felek eltérően rendelkeznek.

2. sz. mellékletA települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
15/2003. (XII. 18.) sz. rendelethez


2004. január 1-től a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj

5 m3 6.400,- Ft + 15 % ÁFA
 

3.sz.melléklet
 
4/2008. (II.06.) számúönkormányzati rendelet " A 2008. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról"
 
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előterjesztése (kalkulációja) alapján, a szennyvíz szolgáltatás termelői díját az alábbiak szerint állapítja meg:
 
- állandó díj: 354,-Ft/hó+ÁFA
 
melyet minden szennyvízközművet használó fogyasztónak kötelessége megfizetni:
 
-változó díj: 487,-Ft/m3+ÁFA
 
A közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggal arányos, mely a vízmérő óra leolvasása alapján kerül megállapításra.
 


 
Készítette: NeoSoft
Fel