Ma 2021. szeptember 25. szombat - Eufrozina, Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

Égetési napok 2021.

 
 
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (III.08.)
határozata
 
a 2021. évi avar és kerti hulladék égetési napokról
  
Sukoró Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:
 
Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évre az alábbi időpontokat jelöli ki a kerti hulladék nyílttéri égetésére:
 
2021. március 27. szombat (8.00-14.00)
2021. április 17. szombat (8.00-14.00)
 
Tilos a kerti hulladék égetése a megjelölt időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.
 
Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.
 
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, homokot, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
 
Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak- az időjárás megváltozik, szél felerősödése-, hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.
 
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).
 
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.
A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően - felszálló égő nyesedék, szikra által - nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.
 
A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
 
Égetésre alkalmatlan időjárás esetén a fenti időpontok elhalasztásra kerülnek későbbi időpontra.
 
Határidő: kihirdetésre 5 nap
Felelős: Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester
  
Sukoró, 2021. március 08.
 
 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva s.k.
polgármester
 
2021.03.08
Készítette: NeoSoft
Fel