Ma 2023. december 4. hétfő - Borbála, Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

helyettesszülői tevékenység


Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2004. (III. 18) sz. rendelete

a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülői tevékenységről


Sukoró Község önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendelet alkotja:

1. §.
A rendelet célja

A helyettes szülői hálózat létrehozásával – a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) kérelmére – biztosítani kívánja a gyermek teljeskörű ellátását, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt, gyermeke nevelését a családban nem tudja megoldani.

2. §.
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Sukoró közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire.

3. §.
Eljárási rendelkezések

(1) A helyettes szülői hálózat fenntartója Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, működtetője a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2481 Velence, Tópart u. 52.).

(2) A helyettes szülői ellátás biztosítása a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére történik.

(3) A kérelem benyújtásának módja:
A kérelmet a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjénél kell benyújtani.

(4) A kérelem benyújtásakor az intézményvezető köteles tájékoztatni a szülőt:
- az ellátás tartalmáról
- a szolgáltatás feltételeiről
- a vonatkozó nyilvántartásokról
- a kapcsolattartás rendjéről: látogatás, távozás
- a vérszerinti családba való visszatérésről
- a panaszjog gyakorlásának módjáról
(5) Az intézményvezető a kérelemről azonnal értesíti a Polgármestert.

(6) Az átmeneti gondozásban való részesítésről a Polgármester dönt.

(7) A helyettes szülő személyének kijelölésére a Jegyző jogosult, figyelemmel a gyermek törvényes képviselőjének, a helyettes szülő személyére vonatkozó kérelmére.


4. §.
Jogosultsági és elbírálási szempontok

(1) A gyermek átmeneti gondozását, ideiglenes jelleggel tejes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, de a felmerült akadályokat az átmeneti gondozás időtartama alatt a szülők várhatóan el tudják hárítani, ill. a gyermek rokonságában, környezetében nincs olyan család, aki alkalmas lenne és vállalná a gyermek nevelését, teljes körű ellátását.

(2) A kérelem elbírálása előtt a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az átmeneti gondozásról a szükséges tájékoztatást megkapta, a nyilvántartásokhoz adatot szolgáltat és az adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül jelzi a helyettes szülői hálózatot működtető felé.

(3) A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának írásbeli javaslata a gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezésére.


5. §.
A Képviselő-testület feladatai

Megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a szakmai segítést és ellenőrzést biztosítani tudja, valamint évente egy alkalommal, külön rendeletben megállapítja az intézményi térítési díjat.


6. §.
Helyettes szülői jogviszony

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint a helyettes szülői hálózat működtetője, egyedileg köt megállapodást a helyettes szülővel, a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével.


7. §.
Helyettes szülői tevékenység díjazása

(1) A helyettes szülőt tevékenységéért – a tényleges helyettes szülői jogviszony létrehozásakor – díjazás illeti meg, melynek összegét – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.
(2) A helyettes szülői díj, a nevelési díj és az ellátmány a házipénztárból kerül kifizetésre a tárgyhót követő hónap 3. napján.


8. §.
Adatkezeléssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testület és a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyettes szülői hálózat tevékenységével összefüggő, a gyermek és családja személyes adatainak kezelésére jogosult, és Gyvt. 138. §. (1) bek. előírt nyilvántartások vezetésére kötelezett.


9. §.
Zárórendelkezések

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a helyettes szülői hálózatra kiadott működési engedély jogerőre emelkedésének napjától kell alkalmazni.


Sukoró, 2004. március 17.Vincze Zsuzsanna Molnár Ferenc
Jegyző polgármester
Készítette: NeoSoft
Fel