Ma 2024. július 21. vasárnap - Dániel, Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

szilárd hulladék

Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2003. (XII.18.) rendeletével módosított
10/2002. (XII. 17.) sz. rendelete

a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,
a módosítással egységes szerkezetbe foglalva

Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (Dr.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) Sukoró Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat ) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.
(3) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Sukoró község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója ( a továbbiakban: ingatlantulajdonos ) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(6) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft (a továbbiakban: Szolgáltató).

2. §

(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint e település vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatokkal.


(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében jelöli ki az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmények helyét.

3. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, ha a felsoroltak mennyisége nem haladja meg szemétszállítási alkalmanként a 30 kg-ot.
2. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
3. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik.
4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;
5. Ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
6. Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
7. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;
8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
9. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
10. Szolgáltató: a Sukoró település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;
11. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;
12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
13. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
14. Közterület: A rendelet alkalmazása szempontjából Sukoró Község közigazgatási területén belül közterületnek minősülnek:
a) Az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (pl. közút, zöldterület) belterületi földrészletek,
b) Az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, illetve építmény közhasználatra átadott része.
15. Kerti szemét: a lakó- és üdülőtelek rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező kerti hulladék. Ezek például: növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt szára, ága, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző.
16. Nem kerti szemét: kivágott fa törzse és lombja, valamint a mezőgazdasági művelésból keletkező maradványok, ha azok mennyisége meghaladja a kiskertművelés átlagos mennyiségét. Ezek pl: kukoricaszár. Az ilyen szemetet a Szolgáltató csak külön megrendelés alapján, a tulajdonos költségére szállítja el.


II. fejezet

Az ingatlanok, a közterületek tisztán tartása

4. §

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a község zöldterületeinek gondozásáról Sukoró Községi Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik.

1. Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásáról zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai:
- Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület, maximum az épület 10 m-es körzetén belüli terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
- az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása gyommentesítése.
- két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi terület sáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg,

2. Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot a 21. § (1) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe köteles elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.


5. §

Az ingatlantulajdonosok épületei, telekingatlanai tisztántartásával kapcsolatos feladatai:

- mind a beépített, mint a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak bokrok megfelelő nyesése.
- az épület faláról, kerítéséről az aktualitásukat vesztett, szakadt, illegális falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása.


6. §

(1) az üzletek, egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.
A tulajdonos köteles a burkolt területeken a hó eltakarításáról és síkosság
mentesítéséről gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti, melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztántartani, zárás előtt összetakarítani.


7. §

(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület és közvetlen környezetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

(3) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni.


8. §

Az ingatlan tulajdonosok 4. § és 6. §-ban meghatározott feladati körébe nem tartozó közterületek (közutak, közparkok, járdák stb.) zöldterületek tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Polgármesteri Hivatal feladata.
A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető.


9. §

(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy por és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson, s a vízelvezetés biztosítva legyen.
(2) Építési, bontási és egyéb anyagot közterületen e rendelet és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint szabad tárolni.
(3) Az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét – szükség esetén – a környező közterülettől el kell zárni.
(4) Amennyiben e munkálatok végzése során építési törmelék, szemét keletkezik a közterületen, azt a munka befejezését követő 48 órán belül köteles elszállítani és az építési, bontási, telepítési munkák jogosultja köteles eredeti állapotára helyre állítani.
(5) Az anyagok szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.
(6) Építési munkálatok során az érintett közterületen a fákat, létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni.
(7) Közterületen a gépjárművek mosása csak karosszéria mosásával és mosószer használata nélkül.


10.§

Tilos
- az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni;
- a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, díszcserjék stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,
- a parkosított és füves zöldterületeket rendeltetésellenesen használni.
- gyermekjátszótéren, parkban ebeket sétáltatni még pórázon is;
- ebet a tóban fürdetni. Tilos fürdetésnek minősül, ha az eb felügyeletének elmulasztása, vagy a felügyelet gondatlan ellátásából adódóan kerül a tó vizébe.
- Élő fára mindennemű hirdetés elhelyezése.

III. fejezet

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

11. §

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;
e) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

12. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

13. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.
(4) A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
(5) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
(6) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 14. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(7) Amennyiben a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület - használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(8) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

14. §

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéstkötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelőt.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

15. §

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti 1 alkalom.
(4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
(5) Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.
(7) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni. A megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a Szolgáltató köteles gondoskodni.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

16. §

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

17. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ez alól a 2500 literes és a 4200 literes gyűjtőedények, amelyeket a minden év március 15-től október 15-ig terjedő időszakban havi egy alkalommal a Szolgáltató köteles fertőtleníteni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 15. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát a 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint megszerezte.
(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.
(6) A Szolgáltató a szolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha:
a) Az nem a Szolgáltató által meghatározott szabvány tárolóedényben vagy nem megfelelő állapotú (pl. szakadt, túlsúlyos) zsákban kerül elszállítás céljából átadásra.
b) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási hulladékkel együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.
c) A tárolóedény fedele nem csukható le a túltelítettség miatt vagy a tárolóedény hibája miatt az ürítés nem végezhető el biztonsággal.
18. §

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 40 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 90 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 450 kg lehet.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

19. §

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

20. §

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot –havi 1 m3 mennyiségben - a 19. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.

A lomtalanítás a1á tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

21. §

(1) A jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Szolgáltató gondoskodik, évente két alkalommal.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

22. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 1. számú mellékletében állapítja meg; a díjak meghatározásában a Dr-ben foglalt előírásokat köteles figyelembe venni.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Dr. 6.§ (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.
Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő
költségeket a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.
(3) A díj meghatározásakor az Önkormányzat köteles figyelemmel lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet az ingatlantulajdonos vagy a Szolgáltató tulajdona-e. Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Szolgáltató biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.
(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - havi (negyedéves) bontásban, utólag köteles megfizetni.
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja
annak teljesítésére.
(10)A felszólítás eredménytelensége esetén - a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően - a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralékot
az Önkormányzattól igényelheti.
(11)A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője haladéktalanul
intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott
díjhátralékot az Önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a Szolgáltatónak.
Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat a behajthatatlanság
tényének megállapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot köteles a Szolgáltatónak
megtéríteni. Behajthatatlan a köztartozás, ha azt a kötelezett az Önkormányzat
felszólítását követő 30 napon belül nem fizeti meg.
(12)A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
Ezen díjakat kell figyelemben venni a jelen rendelet 15. § (5) és (6), valamint a 21.§
(5) bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.
(13)A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által
alkalmazott díj legmagasabb mértéke.
(14)A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg a (12) bekezdés-
ben foglaltak alapján. Ennek során figyelemmel kell lennie arra, hogy a közszolgál-
tatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok,
illetve azok csoportjai között.

23. §

(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
(2) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (19) bekezdésében meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni.
(3) Az Önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó rendeletének elfogadását megelőzően részletes költségelemzést készíteni.


A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

24. §

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.


IV. fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

25. §

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
a) a Hgt. 13. § -ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
c) A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

V. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

26. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§ (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanítóhely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanítóhelyet kell igénybe venni.
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát ( üzemeltetőjét, használóját ) is terheli.
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítóhelyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.

27. §

(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

28. §

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;
b) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet

Szabálysértések

29. §

(1) A jelen rendelet 3. § 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a Hgtben meghatározottak szerint - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
(2) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül végez vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön jogszabályokban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, szabálysértést követ el és 150 000 Ft pénzbírsággal sújtható.
(3) Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosultatlanul végzi, szabálysértést követ el és 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(4) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és 100 000 Ft -ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható, amelynek összege 500 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedhet.
(5) A pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó külön jogszabályok alapján szabja ki.Általános, jogi felelősség

30. §

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

Hulladékgazdálkodási bírság

31. §

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok szerint.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

VI. fejezet

Záró rendelkezések
Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

32. §

A jelen rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.


33. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 5/2000(VI.28.) számú rendelete.
Sukoró, 2002. december 17.Molnár Ferenc Vincze Zsuzsanna
polgármester jegyző1. sz. melléklet


A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
14/2003. (XII. 18.) sz. rendelethez
2004. január 1-től a szolgáltatás díjaÁllandó lakások esetében 5.200,- Ft + 15 % ÁFA

Üdülők esetében 4.651,- Ft + 15 % ÁFA

1100 literes edény ürítési díja 1.210,- Ft/db + 15 % ÁFA

4 m3-es zárt konténer ürítési díja 10.780,- Ft/db + 15 % ÁFA

A többlethulladék elszállítására DEPÓNIA emblémás zsák (magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét)
110,- Ft/db

Készítette: NeoSoft
Fel