Ma 2024. július 21. vasárnap - Dániel, Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

talajterhelési díj


Sukoró község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2004. (VII. 26) számú

rendelete

A talajterhelési díjról.


Sukoró község Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§. (2) bekezdésében ( továbbiakban: Ktd.) és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki ( amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe ( továbbiakban: kibocsátó).

(2) A kibocsátó a talajba juttatott, a Ktd-ben meghatározott környezetterhelő anyagok minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni.

Fizetési kötelezettség

2.§. (1) Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A rendelet hatályba lépése után kiépített közműcsatorna esetén az ingatlantulajdonost a csatorna üzembe helyezésének hónapját követő második hónap 1. napjától terheli a díjfizetési kötelezettség.

(2) Vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkezőnek tekintendő minden szennyvízgyűjtő aknával és szikkasztóval ellátott ingatlan.

(3) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve az éves szolgáltatott vízmennyiség 5 %-a, mely locsolási célú felhasználásra veendő figyelembe. A talajterhelési díj alapja csökken továbbá azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvízaknájából, szikkasztójából az önkormányzat által megbízott vállalkozóval szállíttat el, aki a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120.-Ft/ m3.

(5) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (3) bekezdésében meghatározott alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg.Mentességek, kedvezmények

3.§. (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót:

a.) aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelvezetési kislétesítményt, illetve
b.) aki egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz,
c.) akinél a közcsatorna kiépítésre került, de a rákötés műszakilag nem megoldható,
d.) az egyedül élő 70 évesnél idősebb személyt.

(2) 50 %-os díjfizetési kedvezmény illeti meg azt a családot, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

A díjfizetési kötelezettség bevallása

4.§. A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, a rendelethez csatolt 1/a illetve 1/b. számú bevallási nyomtatványon.

A talajterhelési díjelőleg megfizetése

5.§. (1) A kibocsátó negyedévente díjelőleget fizet a negyedév utolsó napjáig, a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes évi díj negyedének megfelelő összegben.

(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig bevallásában a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.

(3) Az új kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.

Eljárási szabályok

6.§. (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettségről szóló bevallást a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A bevallásban a talajterhelési díj alapjául a tárgyév december 31-i vízóraállást kell feltüntetni, csökkentve a 2 §. (3) bekezdésében meghatározottakkal.

(3) A talajterhelési díjfizetési mentességek megállapításához a 3 §. A.) és b.) pontja esetén a létesítmények engedélyét, a c.) pont esetén a csatornaszolgáltató igazolását, a d.) pont esetén személyes nyilatkozatot kell becsatolni.

(4) A talajterhelési díjfizetési kedvezmények megállapításához a 3.§ (2) bekezdése esetén a kérelem beadását megelőző hat havi jövedelemigazolást kell benyújtani.
(5) A talajterhelési díj fizetési mentességekre, kedvezményekre való jogosultság megállapítása a jegyző, mint az önkormányzati adóhatóság vezetőjének hatásköre.

7.§. (1) Sukoró község Képviselő-testülete a környezetvédelmi feladatai ellátása érdekében környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap bevételei:

a.) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes
összege,
b.) a területi környezetvédelmi hatóság által az 1995.évi LIII. törvény 65.§.(1) bekezdés a.) pontja szerint a Sukoró önkormányzata területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a,
c.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d.) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege
e.) egyéb bevételek


Átmeneti és záró rendelkezések.

8.§. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 2004.évben a negyedéves díjelőleg a 2003.évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított díj negyedének megfelelő összeg. Amennyiben a kibocsátónál a 2003. évi tényleges adatok nem állnak rendelkezésre, úgy a közüzemi ivóvíz szolgáltató által igazolt 2003. évi tényleges adatokat kell figyelembe venni.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2004. évben az e rendelet alapján megállapított talajterhelési díj 20 %-át, 2005.évben 40 %-át, 2006.évben 50 %-át, 2007.évben 75 %-át, 2008.évben 90 %-át, 2009.évtől 100 %-át köteles megfizetni.


Sukoró, 2004. július 23.

Molnár Ferenc Vincze Zsuzsanna
polgármester jegyző
Készítette: NeoSoft
Fel