Ma 2019. január 22. kedd - Vince, Artúr napja van. Holnap Zelma, Rajmund napja lesz.

Bölcsődei vezető állásajánlat

 
 Sukoró Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sukorói Manó Mini Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 08. 20.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2. a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető feladata a kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, gondozását végző, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Továbbá az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Sukorói Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,,

•         • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         • büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) ,

•         • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

•         • cselekvőképesség,

•         • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez,

•         • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdés,

•         • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy ,

•         • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai életrajz

•         • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 3 példányban

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

•         • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok

•         szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás

•         • nyilatkozat, hogy cselekvőképes és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

•         • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         • nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

•         • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

•         • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli kérelem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Berzsenyi Orsolya nyújt, a 22/598-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Sukoró Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2. a ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1815-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

•         Elektronikus úton dr. Berzsenyi Orsolya részére a jegyzo@sukoro.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: dr. Berzsenyi Orsolya, Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2. a . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.sukoro.hu - 2018. június 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2018.06.13
Készítette: NeoSoft
Fel