Ma 2023. december 4. hétfő - Borbála, Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

gyermekvédelem

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
 
Sukoró község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) és 131.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:
 
1. A gyermekek védelmének helyi rendszere
 
1. § (1) A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és e rendeletben foglaltak alapján biztosítja a pénzbeli és természetbeni, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(2) A kötelező feladatokon túlmenően pénzbeli és természetbeni ellátásként a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekétkeztetési feladatokat, napköziotthonos óvoda és általános iskolai napközi fenntartásával, a gyermekjóléti szolgálat működtetését a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal szerződés alapján társulás keretében biztosítja.
 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 
2. § (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon írásban terjesztheti elő.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként legalább 1.000.-Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ával megegyező összegű lehet.
(3) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – különösen védelembe vett gyermek számára – természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
 
3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
 
3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik, melyet a jegyzőhöz kell benyújtani.
 
4. § (1) A Képviselő-testület a napköziotthonos óvodában és az általános iskolában biztosít gyermekétkeztetést, mely ellátás keretében az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja forintban (Ft.) étkezési naponként Áfával együtt:
a) Óvoda esetében 439,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a reggeli 85,-Ft, az ebéd 282,-Ft, az uzsonna 72,-Ft.)
b) Általános iskola 1-4 évfolyam esetében 425,-Ft. ( napi kétszeri étkezés, ebből az ebéd 340,-Ft, uzsonna 85,-Ft.),
c) Az a) és b) pontokban az étkezési díjakhoz az önkormányzat 100,- Ft./ étkezési nap hozzájárulást biztosít.
 
(3) Az étkezésért fizetendő térítési díjat az intézményvezető állapítja meg - Gyvt. 148. § (3),(4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján -, melyről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb annak igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
(4) A térítési díjat egyhavi időtartamra előre, a hónap 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólíthatja az elmaradt térítési díj megfizetésére.
(5) Az intézményvezető a hátralékosokról nyilvántartást vezet, s erről kéthavonként tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, a díjhátralék behajtása céljából.
 
4. Záró rendelkezések
 
5. § (1) Ez a rendelet 2012. március 23. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti A gyermekek védelméről szóló 8/2003 (IX. 12.) önkormányzati rendelet.(3) Hatályát veszti A gyermekek védelméről szóló 8/2003 (IX. 12.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2006 (VII. 26.) önkormányzati rendelet.
 
 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester
Vincze Zsuzsanna jegyző
 
 
Készítette: NeoSoft
Fel