Ma 2022. január 17. hétfő - Antal, Antónia napja van. Holnap Piroska napja lesz.

ÓVODAVEZETŐT KERES A SUKORÓI ÓVODA

 
 Sukoró Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sukorói Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.12.30-2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda alapító okiratában lévő feladatok ellátásának szervezése, irányítása, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, valamint beszámoló a fenntartó felé az intézmény munkájáról. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, költségvetésének betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség,

·         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

·         Legalább öt év, óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

·         Magyar állampolgárság

·         Büntetlen előélet

·         A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Szakmai önéletrajz

·         Vezetési program

·         Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

·         Szakmai gyakorlat és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés - hitelt érdemlő igazolása

·         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagának – az eljárásban résztvevők általi – megismeréséhez hozzájárul

·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott - összeférhetetlenség nem áll fenn

·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános Képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. december 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester nyújt, a +36/22-598-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Sukoró Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/3618/2021, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

·         Elektronikus úton Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva részére a spolghiv@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2021.12.07
Készítette: NeoSoft
Fel